Book Details

Click here to see images from this book

Call Number: 1637BiblA

Title: Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments : Nu Eerst Door last der Hoogh-Mog Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. ende 1619 ; Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset ; Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.

Author:

Description of piece:

Physical Description: [24], 288, 27, [3], 138, [2], 166, [14], [4], 76 leaves ; 38 cm (folio)

Geographical Region: Leiden, Holland

Time Period: 17th century

Language: Dutch

Date Published: 1637, 1636

Total Images in Book: 65

Total Images Scanned: 17